HOME 고객센터 Service & Support 고속카메라 모델별 특징
고속카메라 모델별 특징
초고속 디지털카메라 Phantom의 특징 Ⅰ
고속카메라 LC/LAB110/R111 LC/LAB310/R311 LC320S/R321S
모델특징 소형
고속카메라
소형
고속카메라
소형
고속카메라
LCD Touch
Screen
only LC110 only LC310 only LC320S
sensor
Mono/Color
12bit 12bit 12 bit
Sensitivity 16,000T mono
2,000T color
16,000T mono
2,000T color
12,500T mono
1,600T color
Full Resolution
/PPS
1280 x 800
at 1,600pps
1280 x 800
at 3,200pps
1920 x 1200
at 1,380pps
Resolution 1280 x 720
at 1,800pps
1280 x 720
at 3,630pps
1280 x 800
at 2,960pps(M)/
2,940pps (C)
Max. PPS 400,000pps 650,000pps 325,000pps(M)
240,000pps(C)
Exposure Time 2 ㎲ 1 ㎲ 1 ㎲
Memory 12G 12G 12G
CineFlash 120,240G 120,240G 120,240G
Weight 1.4㎏
1.6kg(R)
1.4㎏
1.6kg(R)
1.4㎏
Data sheet Phantom Miro R/LC/LAB 카탈로그
 
고속카메라 LAB340 / R341 LAB3a10 LAB320
모델특징 고해상도
고속카메라
Lab용
고속카메라
Lab용
고속카메라
LCD Touch
Screen
No No No
sensor
Mono/Color
12bit 12bit 12bit
Sensitivity 8,900T mono
1,100T color
12,500T mono
1,600T color
12,500T mono
1,600T color
Full Resolution
/PPS
2560 x 1600
at 800pps
1280 x 800
at 2,950pps
1280 x 800
at 2,960pps
Resolution 1280 x 800
at 2,960pps
1280 x 720
at 3,630pps
1280 x 720
at 1,780pps
Max. PPS 311,000pps 311,000pps 325,000pps
Exposure Time 1 ㎲ 1 ㎲ 1 ㎲
Memory 12G 12G 12G
CineFlash 120,240G 120,240G 120,240G
Weight 1.4㎏ 1.4㎏ 1.4㎏
Data sheet Phantom Miro R/LC/LAB 카탈로그
 
고속카메라 C110 C210 C210J
모델특징 초저가형 미니 미니 Hi-G 미니 Hi-G
멀티구성용
sensor
Mono/Color
12bit 12bit 12bit
Sensitivity 5000T mono
640T color
5000T mono
640T color
5000T mono
640T color
Full Resolution
/PPS
1280 x 1024
at 915pps
1280 x 1024
at 1,800pps
1280 x 1024
at 1,800pps
Resolution 1280 x 720
at 1,295pps
1280 x 720
at 2,540pps
1280 x 720
at 2,540pps
Max. PPS 52,445pps 67,140pps 67,140pps
Exposure Time 5 ㎲ 5 ㎲ 5 ㎲
Memory 8G 8G,16G 8G,16G
CineFlash NO 128G 내장형 128G 내장형
Weight 0.54㎏ 0.54㎏ 0.54㎏
Data sheet Phantom Miro C110
카탈로그
Phantom Miro C210
카탈로그
Phantom Miro C210/C210J
카탈로그
 
고속카메라 VEO4K-590 VEO4K-990 VEO4K-PL
모델특징 4K 고해상도카메라 4K 고해상도카메라 미디어용 4K카메라
sensor
Mono/Color
Super 35mm
12bit
Super 35mm
12bit
Super 35mm
12bit
Sensitivity 5000 T mono
640 D color
5000 T mono
640 D color
5000 T mono
640 D color
Pixel/PPS 4096 x 2160
at 550pps
4096 x 2160
at 1000pps
4096 x 2160
at 1000pps
Resolution 2048 x 1080
at 950pps
2048 x 1080
at 1,970pps
2048 x 1080
at 1,970pps
Max. PPS 950pps 1,970pps 1,970pps
Exposure Time 5 ㎲ 5 ㎲ 5 ㎲
RAM Memory 36, 72G 36, 72G 72G
CFast 2.0 card
(S model)
128, 256,512G 128, 256,512G 128, 256,512G
Weight 2.6kg 2.6kg 2.6kg
Data sheet Phantom VEO4K
카탈로그
Phantom VEO4K-PL
카탈로그
 
고속카메라 VEO410 VEO710 VEO340 VEO640
모델특징 고해상도카메라 고해상도카메라 고화질해상도카메라 고화질해상도카메라
sensor
Mono/Color
12bit 12bit 12bit 12bit
Sensitivity 6,400 D mono
2,000 D color
6,400 D mono
2,000 D color
6,400 D mono
1,250 D color
6,400 D mono
1,250 D color
Full Resolution
/PPS
1280 X 800
at 5,200pps
1280 x 800
at 7,400pps
2560 x 1600
at 800pps
2560 x 1600
at 1,400pps
Resolution 640 x 480
at 15,900pps
1024 x 768
at 9,000pps
1920 x 1080
at 1,400pps
1920 x 1080
at 2,500pps
Max. PPS 600,000pps 680,000pps
1,000,000pps*
300,000pps 300,000pps
Exposure Time 1 ㎲ 1 ㎲
300ns
1 ㎲ 1 ㎲
RAM Memory 18,36,72G 18,36,72G 18,36,72G 18,36,72G

CFast 2.0 card
(S model)

128, 256G 128, 256G 128, 256G 128, 256G
Weight 2.3kg (L-model)
2.5㎏ (S-model)
2.3kg (L-model)
2.5㎏ (S-model)
2.3kg (L-model)
2.5㎏ (S-model)
2.3kg (L-model)
2.5㎏ (S-model)
Data sheet Phantom VEO 카달로그
 
고속카메라 V1212 V1612 V2012 V2512
모델특징 고속도
고화질카메라
고속도
고화질카메라
고속도
고화질카메라
최고속도
고화질카메라
sensor
Mono/Color
12bit 12bit 12bit 12bit
Sensitivity 32,000D mono
6,400D color
32,000D mono
6,400D color
32,000D mono
6,400D color
32,000D mono
6,400D color
Full Resolution
/PPS
1280 X 800
at 12,600pps
1280 X 800
at 16,600pps
1280 X 800
at 22,500pps
1280 X 800
at 25,600pps
Resolution 1024 x 512
at 23,400pps
1024 x 512
at 30,700pps
1024 x 512
at 41,800pps
1024 x 512
at 47,300pps
Max. PPS 571,000pps
820,000pps*
646,000pps
1,000,000pps*
666,000pps
1,000,000pps*
677,000pps
1,000,000pps*
Exposure Time 1 ㎲
500ns*
1 ㎲
500ns*
1 ㎲
290ns*
1 ㎲
265ns*
Memory 72,144,288GB 72,144,288GB 72,144,288GB 72,144,288GB
CineMagIV Memory 1T, 2TB 1T, 2TB 1T, 2TB 1T, 2TB
Weight 8.1㎏ 8.1㎏ 8.1㎏ 8.1㎏
Data sheet Phantom VXX12 카탈로그
 
고속카메라 Flex4K V2640 V1840  
모델특징 방송.영화용고속카메라 4Mpx 고화질카메라 4Mpx 고화질카메라  
sensor
Mono/Color
12bit 12bit 12bit  
Sensitivity 2,000T mono
250T color
16,000D mono
3,200D color
16,000D mono
3,200D color
 
Pixel/PPS 4096 X 2304
at 938pps
@ 2048 X 1952
4,800pps(기본)
6,600pps(HS)
@ 2048 X 1952
3,320pps(기본)
4,510pps(HS)
 
Resolution 1920 x 1080
at 1,975pps
@ 1024 x 976
9,440pps(기본)
14,740pps(HS)
18,360pps(기본Bin)
25,030pps(HS Bin)
@ 1024 x 976
6,470pps(기본)
10,110pps(HS)
12,670pps(기본Bin)
19,530pps(HS Bin)
 
Max. PPS 2,930pps 303,460pps 233,380pps  
Exposure Time 5 ㎲ 1 ㎲
499ns*
1 ㎲
499ns*
 
RAM Memory 32,64,128G 72,144,288GB 72,144,288GB  
CineMag IV
(S model)
1TB, 2TB 1T, 2TB 1T, 2TB  
Weight 6.3㎏ 8.1㎏ 8.1㎏  
Data sheet Phantom Flex4K
카탈로그
Phantom V2640
카탈로그
Phantom V1840
카탈로그
 
 
Phantom 고속카메라 고속촬영 응용분야
구분 Pixel 초당 수 응용분야
Phantom V9.0 1632x1200pixels 초당 1,000장 로켓발사
Phantom V7.1 800x600pixels 초당 4,800장 연소 쉴리렌 촬영
800x600pixels 초당 4,800장 라이타점화
256x128pixels 초당47,400장 초음파 케비테이션
800x600pixels 초당 4,500장 에어백전개
800x600pixels 초당 3,000장 풍선 파열
256x256pixels 초당25,000장 수중방전
800x600pixels 초당 2,000장 트라이볼로지
512x200pixels 초당20,000장 폭발 충격파의 쉴리렌 촬영
448x448pixels 초당10,500장 디젤엔진 연소
800x600pixels 초당 1,000장 포탄 탄도
512x408pixels 초당10,000장 일안렌즈의 셔터
800x600pixels 초당 500장 경주마 질주
800x600pixels 초당 500장 레이스카 코너링
800x600pixels 초당 1,000장 스키 활주
800x600pixels 초당 800장 테니스
Phantom V6.2e 512x512pixels 초당 1,000장 엔진크랭크 동기촬영
phantom v5.1 256x64pixels 초당32,000장 인장강도 실험
1024x1024pixels 초당 1,000장 슬래드 시험
1024x1024pixels 초당 1,000장 드릴 회전
1024x1024pixels 초당 1,000장 차량충돌시험
1024x512pixels 초당 1,000장 포탄 탄도
phantom v4.3 640x480pixels 초당 1,900장 오토바이 에어백
800x600pixels 초당 1,000장 트럼프 비행
800x600pixels 초당 1,000장 헤드디스크 거동
phantom v4.2 256x128pixels 초당 7,4000장 스프레이 분사
304x304pixels 초당 4,000장 볼펜잉크
512x128pixels 초당 4,000장 섬유기계 직기의 실의 움직임
256x256pixels 초당 3,700장 재료절단 실험
256x256pixels 초당 3,700장 베아링의 x-ray 촬영
512x512pixels 초당 2,200장 유리구의 파열
512x512pixels 초당 2,000장 휴대전화 낙하
512x512pixels 초당 2,000장 가스연소
512x512pixels 초당 2,000장 낙뢰시험
512x512pixels 초당 1,000장 야구의 투구폼
512x512pixels 초당 1,000장 로봇 움직임
512x512pixels 초당 1,000장 손목시계 치차
512x512pixels 초당 1,000장 분무 레이저 조사 촬영